Phần 1: 40 đề càn quét lý thuyết
Phần 2: 10 dạng đếm lý thuyết Hóa

301. Đề lý thuyết lần 01

01D02A03D04B05B06A07B08C09A10C
11C12B13B14D15A16C17D18B19B20B
21A22C23B24D25D26D27D28A29C30D
31C32D33D34D35B36D37B38D39B40C

Không thể copy!