Các phản ứng mang tên người

phản ứng khử Clemmensen bàn luận

Phản ứng khử Clemmensen

Phản ứng khử Clemmensen cho phép khử nhóm carbonyl thành nhóm methylene, là phản ứng hữu cơ quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

Phản ứng Friedel Crafts

Phản ứng Friedel Crafts – Alkyl, acyl hóa

Phản ứng Friedel Crafts hay được dùng để gắn các nhóm alkyl, acyl lên nhân thơm, được nghiên cứu rộng rãi và ứng dụng nhiều trong sản xuất.

hình phản ứng cộng Michael, Michael reaction

Phản ứng cộng Michael

Phản ứng cộng Michael là một trong những phản ứng quan trọng của hóa hữu cơ, đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả cho để tạo nối C-C.

Phản ứng Cannizzaro

Phản ứng Cannizzaro

Bài viết phản ứng Cannizzaro trình bày về tác giả, phản ứng chung, cơ chế phản ứng, mở rộng thêm và một số bài tập áp dụng cho phản ứng này.

phản ứng chuyển vị Favorskii, cơ chế, ứng dụng 2

Phản ứng chuyển vị Favorskii

Bài giảng trình bày tổng quát và giải thích cơ chế phản ứng chuyển vị Favorskii, đồng thời mở rộng và ứng dụng phản ứng quan trọng này.

Không thể copy!