Ôn tập este lipit và cacbohiđrat

Tổng hợp đề thi ôn tập este lipit và cacbohiđrat tất cả các lần thi online, giúp các em ôn tập chương 1 và chương 2 Hóa học 12 hiệu quả.
200 câu ôn tập este lipit và cacbohiđrat

Cấu trúc bài ôn tập este lipit và cacbohiđrat

Tất cả nội dung trên đã được giảm tải theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT.

Các lần ôn tập este lipit và cacbohiđrat

Ôn tập este lipit và cacbohiđrat lần 1 (Mã 081)

Đề thi mã 081

Đáp án mã 081

Ôn tập este lipit và cacbohiđrat lần 1 (Mã 082)

Đề thi mã 082

Đáp án mã 082

Ôn tập este lipit và cacbohiđrat lần 3 (Mã 083)

Đề thi mã 083

Đáp án mã 083

Ôn tập este lipit và cacbohiđrat lần 4 (Mã 084)

Đề thi mã 084

Đáp án mã 084

Ôn tập este lipit và cacbohiđrat lần 5 (Mã 085)

Đề thi mã 085

Đáp án mã 085

Mục lục

Sản phẩm

Bài viết mới

Không thể copy!